DARMOWA DOSTAWA!

RODO

Polityka Prywatności

1. Pozyskiwanie danych osobowych. W jaki sposób zostały pozyskane Państwa dane osobowe? Otrzymaliśmy je podczas składania zamówień telefonicznych, emailowych złożonych w sklepie internetowym lub serwisach internetowych fb / instagram, lub poprzez inny kontakt z "Brillante Home" Moduro Design sp. z o.o. np. udziałem w promocjach, wyrażaniem opinii

2. "Brillante Home"- Moduro Design Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych. Co to oznacza ? Firma "Brillante Home" -Moduro Design ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.

3. W jaki sposób się skontaktować z "Brillante Home" - Moduro Design w spawie danych osobowych ? Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres "Brillante Home" - Moduro Design Sp. z o.o ul. Łączna 11a/15, 93-019 Łódź lub mailowo: sklep@brillante-home.eu

4. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Moduro Design (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu " Brillante-Home"Moduro Design (art. 6 ust. 1 f RODO): marketing bezpośredni produktów i usług "Brillante Home" -Moduro Design poprawa jakości sprzedawanych przez " Brillante Home"-Moduro Design towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; zarządzanie aktywnością na stronach internetowych "Brillante Home" -Moduro Design, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tego sklepu; tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez "Brillante Home" - Moduro Design obowiązków wynikających z przepisów prawa). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

5. Czy podanie danych jest obowiązkowe ? Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Kto poza "Brillante Home" -Moduro Design ma dostęp do Państwa danych osobowych ? W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym; podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe; podmiotom powiązanym z "Brillante Home" -Moduro Design organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe ? Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

8. Informacja o profilowaniu Państwa danych. W celach opisanych w pkt. 4, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez "Brillante Home" -Moduro Design , przysługują następujące prawa wynikające z RODO: prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez "Brillante Home" - Moduro Design danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych); prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO); w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo sprzeciwu: W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie " BrillanteHome"- Moduro Design lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. "Brillante Home" -Moduro Design nie będa już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów. Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji. W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości. Skarga do organu nadzorczego Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez "Brillante Home" -Moduro Design danych osobowych.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ? Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.